Bescherming van persoonsgegevens

Richtlijn bescherming persoonsgegevens

De onderhavige richtlijn omtrent bescherming van persoonsgegevens legt uit, welke gegevens door Uniglas GmbH bij het gebruik van het internetaanbod www.uniglas.de worden aangemaakt, door de gebruiker worden verstrekt, eventueel worden verzameld, en hoe deze gegevens door ons worden beschermd.

1. Grondbeginsel
De bescherming van persoonsgebonden gegevens is voor de Uniglas GmbH een serieuze zaak. In de vormgeving van ons online-aanbod oriënteren wij ons aan de bepalingen van de Duitse privacywet (BDSG) en de Duitse wet op de privacy bij telediensten (TDDSG).

2. Differentiëren van de gegevens
Wij maken hiervolgend onderscheid tussen persoonsgebonden en overige gegevens.

2.1 Persoonsgebonden gegevens
Onder persoonsgebonden gegevens vallen aparte gegevens over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon, bijv. naam, adres, telefoonnummer of e-mail. Principieel kunt u ons internetaanbod gebruiken zonder uw identiteit prijs te geven. Mocht u zich interesseren voor onze newsletter dan is enkel opgave van uw e-mail-adres vereist. Opgave van overige informatie is vrijwillig, maakt het ons echter mogelijk u persoonlijk aan te spreken.

Persoonsgebonden gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het beantwoorden van uw aanvragen, het behandelen van een opdracht of om u, vooropgesteld dat u hiermee akkoord gaat, per e-mail informatie toe te sturen.

2.2 Overige gegevens
Bij alle overige gegevens gaat het om automatisch verzamelde gegevens die bij het gebruik van het internetaanbod ontstaan, die echter geen persoonsgebonden gegevens zijn.

3. Geen doorgave aan derden
Uw persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend binnen onze onderneming gebruikt. Deze worden niet doorgegeven aan derden. Uitzondering hierop is een overhandiging op sommatie aan gerechtigde overheidsinstanties en strafvervolgingsautoriteiten in geval van misbruik van ons aanbod, met name van een opzettelijke aanval op ons systeem.   

4. Technische gegevensbescherming
Uw gegevens slaan wij op op speciaal beschermde servers in Duitsland. Slechts enkele speciaal bevoegde en door Uniglas GmbH tot geheimhouding verplichte medewerkers hebben toegang daartoe.

5. Gebruik van cookies
Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen wij informatie in de vorm van een 'cookie' op uw computer.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van cookies dan verzoeken we u de betreffende instellingen van uw browser navenant te wijzigen. U kunt algemeen alle cookies weigeren of het opslaan ervan pas na uw toestemming toestaan. Het weigeren van cookies is geen belemmering bij het gebruik van onze website. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de handleiding van uw browser-provider.

6. Gegevensregistratie
Op deze website worden anonieme gegevens van de bezoekers uit optimerings- en marktredenen geregistreerd en opgeslagen met behulp van een tracking systeem. De vastgestelde gegevens worden gebruikt voor het opstellen van gebruikersprofielen onder pseudoniemen. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoekers van de website persoonlijk te identificeren. Er vindt geen verbinding plaats tussen de gegevens en de drager van het pseudoniem. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de gegevensregistratie en -opslag. Dit bezwaar wordt ook voor toekomstige bezoeken aan deze website in uw browser opgeslagen.

7. Recht op informatie
Voor het geval dat persoonsgebonden gegevens werden verzameld, verplichten wij ons steeds, desgewenst informatie te verstrekken over de opgeslagen gegevens.