20 jaar UNIGLAS®

Wie of wat is UNIGLAS® eigenlijk?

20 jaar succes in één oogopslag.

Twintig jaar geleden, in november 1995, werd de coöperatie UNIGLAS GmbH & Co KG in Frankfurt am Main opgericht door twaalfvooraanstaande ondernemers uit Duitsland en Oostenrijk, wierhoofdactiviteit de fabricage van isolatieglas en de glasveredeling is. Eenaantrekkelijk concept, want inmiddels is de groep uitgegroeid toteenentwintig ondernemingen met 23 locaties. Ook vennoten uit België,Slovenië, Nederland en Zwitserland hebben voor de coöperatie gekozen.

Structuren – voor zover nodig

Reeds vanaf het prille begin, twintig jaar geleden, hecht UNIGLAS zeer aanefficiënt werken en aan slanke structuren. Belangrijke beslissingen wordenvoorbereid door vrijwillige directeurs en een gekozen comité. De verzameldevennoten nemen besluiten omtrent de documenten. De centralehandelsvestiging van de coöperatie zet de besluiten van de vennoten, of van dedoor het comité bijeengeroepen vakvergaderingen, om in concrete maatregelenen brengt verslag uit aan de leidinggevende raad.

Aanvankelijk was de centrale van UNIGLAS in bescheiden lokalen teHachenburg in de regio Westerwald gevestigd. De activiteiten namen evenwelzienderogen toe. Aanvullend werden en worden nog steeds seminars enworkshops aangeboden voor de continue verhoging van de personeelskwaliteitvan de ondernemingen. In het kader van deze toenemende dynamischewerkzaamheden werd anno 2002 de hoofdvestiging van UNIGLAS naar Montabaur verplaatst, vooral omdat daar ruimten voor seminars beschikbaarwaren. De goede bereikbaarheid dankzij het ICE-treinstation en de autosnelweg(A3) werkte deze beslissing in de hand.

Structuren zijn belangrijk voor een vlekkeloze alledaagse werking, maar zekomen pas werkelijk tot leven door persoonlijke contacten. Een belangrijkaspect in het gemeenschappelijke systeem van UNIGLAS. De collegialeomgang van de UNIGLAS-vennoten onder elkaar wordt gekenmerkt doorwederzijds vertrouwen. Hierbij worden discussies helder en duidelijk, evenwelsteeds zakelijk en fair gevoerd. De ondernemersvrijheid van elke vennoot blijftonaangetast en wordt als een onontbeerlijk, waardevol goed gerespecteerd.

Meerwaarde voor allen

Net zoals twintig jaar geleden hebben de taken en doelstellingen van UNIGLASzich bewezen, ze werden echter continu aan nieuwe omstandighedenaangepast. Zoals voorheen komt het erop aan, uitdagingen vroeg te herkennen,zorgvuldig te analyseren en er actief, snel en flexibel op te reageren. Schuilthierin het geheim van het succes van de coöperatie?

De zakelijke ideeën en economische belangen van de individuele, aangeslotenbedrijven zijn niet het aandachtspunt van UNIGLAS. Deze blijven exclusief deverantwoordelijkheid van elk bedrijf, maar worden voor zover mogelijkgepromoot. Hiervoor worden de markt en de omgeving nauwlettend in het ooggehouden. Want er is slechts weinig wat aan de aandacht van de ondernemersin zes Europese landen ontsnapt. Zo kunnen negatieve ontwikkelingenvroegtijdig en doeltreffend ingeperkt worden en kunnen nieuwe kansen te baatworden genomen. Nieuwe afzetgebieden worden aangeboord en reedsbestaande worden uitgebreid.

UNIGLAS is een sterk merk met bewezen producten. Gebruikers, marktpartnersen klanten profiteren van gedefinieerde producten van gelijkmatige kwaliteit,waarachter een gebundelde knowhow steekt. UNIGLAS verzorgt eenoverkoepelende marketing als service voor de partnerbedrijven.Marketingmaatregelen, waarmee voor ieder afzonderlijk middenstandsbedrijflouter veel tijd en hoge kosten gepaard gingen, winnen zodoende aandoeltreffendheid.

De overzichtelijk ingedeelde UNIGLAS-homepage „www.uniglas.net”, dieregelmatig door de UNIGLAS-centrale wordt bijgewerkt, dient voor een uiterstactuele en snelle informatie. Daarnaast kunnen op de site individuele thema’sworden verdiept en brochures en vakinformatie worden gedownload. Deinformatie wordt aangevuld door twee aangeboden apps: de WinUw-calculatoren een bibliotheek die alle productbrochures alsook het belangrijke Technischecompendium in vier talen bevat.

Marketing is slechts zinvol indien ze op efficiënte wijze de afzet ondersteunt.Zodoende worden bij alle marketingactiviteiten niet enkel demarketingmanagers van de aangesloten bedrijven betrokken, maar vooral ookde medewerkers die nauw contact met de klant onderhouden. Zo is UNIGLASreeds enkele jaren op alle belangrijke vakbeurzen met zijn eigen standaanwezig.

Vooruitgang door innovatie

Innovatie en ontwikkeling staan bij UNIGLAS centraal. Talrijke nieuweproducten zijn in de afgelopen jaren ontstaan en vele zijn aanzienlijk verbeterd.De jongste voorbeelden zijn het UNIGLAS | VITAL Wellnessglass en UNIGLAS| FACADE Timber-Glass-Composites. Hierbij ontvangen de vennoten via deUNIGLAS-centrale ondersteuning in alle technische vragen; testen en controlesworden in het eigen laboratorium uitgevoerd en er wordensysteembeschrijvingen en verwerkingsrichtlijnen opgesteld.

Een groep is sterker dan ieder lid afzonderlijk. Zo is het bij de UNIGLAS-groepgeen probleem om productieonderbrekingen, schaarste in het assortiment ofgrote opdrachten die de capaciteit van een bedrijf overstijgen, snel op tevangen. Klanten stellen deze extra kwaliteit van een uitval- en leveringsgarantieop prijs.

Optimistisch de toekomst in

Uit een idee ontstond eerst een concept en vervolgens een merk dat zich eenvaste plaats in de branche veroverd heeft. Een onafhankelijke coöperatie vande isolatieglasverwerkers en glasveredelaars met slanke structuren en eengemeenschappelijk doel. De coöperatie verkeert in goede economischegezondheid; voor alle belanghebbenden staat een bescheiden ideële enfinanciële inspanning tegenover een groot nut. Voor alle vennoten, evenals voorde partners op de markt, is het meer dan de moeite waard gebleken dat er zoietsals UNIGLAS bestaat.

De persoonlijke inzet van de vennoten is het geheim van het succes van decoöperatie. Uit de open en vertrouwensvolle onderlinge omgang zijn in de loopder tijd vriendschappen ontstaan die mede doorslaggevend zijn voor de huidigemarktpositie van UNIGLAS. Een belangrijke grondslag hiervoor is evenwel ookde jarenlange en vertrouwensvolle samenwerking met de leveranciers, waaruitpartnerschappen van wederzijds respect en saamhorigheid zijn voortgekomen.

Vertegenwoordigers van de UNIGLAS-bedrijven komen meermaals per jaarbijeen om relevante taken, technische vragen en gemeenschappelijkeontwikkelingen te bespreken. De deelnemers aan de vergaderingen komenhierbij uit uiteenlopende afdelingen. De productie, de expeditie, deopdrachtvoorbereiding, de buiten- en binnendienst alsook de marketing. Eencommunicatieve wisselwerking op alle niveaus vormt het doel van de jaarlijksecomitévergaderingen. Evenzeer is het een traditie dat alle directeurs eneigenaren eenmaal per jaar bij een UNIGLAS-vennoot te gast zijn. De enigeuitzondering hierop was de bijeenkomst voor het 20-jarige jubileum. Deze vond— overeenkomstig de Europese oriëntatie van de coöperatie — in Brusselplaats. Thuisland van de jongste leden van UNIGLAS en tevens synoniem vooreen internationaal ondernemerschap.

Onafhankelijk, communicatief, innovatief en adviserend: dat zijn enkele van debelangrijkste eigenschappen die UNIGLAS ten overstaan van zijn vennotenuitdraagt. Twintig jaar vormen een uitdaging die UNIGLAS aangaat met het doelzijn marktbetekenis verder uit te bouwen en te verstevigen, voor het heil van zijnvennoten. Laat de toekomst maar komen!